(06) 22 15 76 31 - info@hsbl.nl

Kom Hier cursus

HierKom cursus. Luistert je hond niet als hij losloopt? Wil hij liever rennen naar andere mensen of honden? Blijft de hond op een afstand staan zo dat je hem net niet aan kunt lijnen? Wellicht is dit dan wat voor jou!

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 lessen, wekelijks op zaterdagmorgen. Er staat op dit op moment geen startdatum gepland. Zodra het weer mogelijk is om te starten, vind je de startdata in het inschrijfformulier.

Om het hierkomen te perfectioneren, zullen we enerzijds aan de slag gaan met het intensiveren van het samenspel tussen baas en hond, anderzijds met het verbeteren van het appél, buiten, wanneer er andere honden in de buurt zijn. Spelenderwijs wordt het commando “hier” er ingesleten.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor degene die ondanks het volgen van de basiscursus en de vervolg 1 een hond heeft die nog niet vlekkeloos reageert op het commando “hier”.

Wat kost het?

 • De Hierkom cursus kost voor 5 lessen € 62,50.

hierkom

Inschrijfformulier voor de cursus hierkom
 • Via onderstaand formulier schrijft u zich in voor de cursus hierkom. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging.
 • Uw gegevens

 • Gegevens van uw hond

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Overige


 • Door u in te schrijven gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden die u hieronder kunt raadplegen.

 • Algemene voorwaarden

  Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid in wat er van u verwacht wordt en in wat u van ons kunt verwachten.

  A. Algemeen

  1. Alle tussen de Hondenschool Brabant-Limburg.nl en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
  2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
  3. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een entingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
  4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
  5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
  6. Hondenschool Brabant-Limburg.nl is een onderdeel van Martin Gaus Hondenscholen. Martin Gaus Hondenscholen is een organisatie van hondenscholen die op franchisebasis werken onder de naam van Martin Gaus. Elke hondenschooleigenaar is ‘eigen ondernemer’. De organisatie van Martin Gaus Hondenscholen staat alleen garant voor de basiscursus. Overige cursussen moeten worden gegeven vanuit de filosofie van Martin Gaus.
  7. De basiscursus heeft een examengarantie. Dat wil zeggen dat u, kosteloos, de cursus kunt overdoen indien u niet geslaagd bent voor het examen. Om dit geldig te maken dient u wel 9 van de 11 lessen te hebben bijgewoond.

  B. Cursus

  1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
  2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld contant of per giro te voldoen voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
  3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
  4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zullen met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
  5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
  6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
  7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
  8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) worden ingehaald.

  C. Reglement van orde

  1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
  2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
  3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden
  4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
  5. Honden, die een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest).
  6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
  7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
  8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
  9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
  10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
  11. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
  12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving).
  13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
  14. Hondenschool Brabant-Limburg.nl wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
  15. Als er op het eigen terrein van het gedrags -en opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
  16. Hondenschool Brabant-Limburg.nl laat géén honden toe bij de theorielessen of in de kantine. We verwachten dat de hond in de auto blijft zitten gedurende de theorielessen. Als uw hond niet alleen kan blijven in de auto, dan is er een mogelijkheid de hond te plaatsen in één van de benches of kennels. Dit plaatsen in de kennels gebeurt alléén na goedkeuring van één van onze instructeurs.
  17. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
   

  D. Adviezen

  1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Hondenschool Brabant-Limburg.nl.
  2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray.
  3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenschool Brabant-Limburg.nl voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.